EKL allüksuste reglement

Kinnitatud EKL nõukogus 27.05.2009
Täiendatud EKL nõukogus 24.08.2011

Kehtib vastuvõtmise hetkest

1. Üldsätted.

1.1. Eesti Kennelliidu  (edaspidi EKL)allüksused moodustatakse EKL põhikirja osa 5 “Allüksused” alusel. Iga allüksus luuakse EKL nõukogu otsuse alusel ning kõik allüksused (edaspidi “allüksus”) järgivad oma töös käesolevat EKL Allüksuste Reglementi. Iga allüksus koostab lisaks oma põhimääruse, mis sätestab kõik käesoleva reglemendiga edasi delegeeritud aspektid, sealhulgas allüksuse eesmärgid ja ülesanded. Allüksuse põhimäärus jõustub peale selle vastuvõtmist allüksuse üldkoosolekul ja kinnitamist EKL nõukogus.

1.2. Allüksus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, FCI normdokumentidest, Eesti Kennelliidu põhikirjast ning EKL nõukogu, juhatuse ja EKL aukohtu otsustest, käesolevast reglemendist ja allüksuse põhimäärusest.

1.3. Allüksused tegutsevad tähtajatult, kui nende loomisel ei ole määratud teisti.

2. Liikmete õigused ja kohustused.

2.1. Allüksuse liikmeks saamise kord sätestatakse allüksuse põhimääruses.

2.2. Igal allüksuse liikmel on õigus osaleda hääleõigusega vastava allüksuse üldkoosolekul või kirjalikult delegeerida oma hääl teisele sama allüksuse liikmele.

2.3. Allüksuse liikmel on kohustus täita EKL põhikirja, EKL Nõukogu, EKL Aukohtu ja juhatuse otsuseid, FCI eeskirju ning allüksuse eestseisuse ja üldkoosoleku poolt vastu võetud otsuseid.

2.4. Allüksuse liikmel on õigus esitada allüksuse eestseisusele, üldkoosolekule või EKL juhatusele ettepanekuid allüksuse töö paremaks korraldamiseks.

2.5. Allüksuse liikmel on õigus igal ajal allüksusest välja astuda esitades vastava avalduse allüksuse eestseisusele.

2.6. Allüksuse liikmel on õigus kandideerida eestseisuse esimeheks ja eestseisusesse.

3. Juhtimine.

3.1. Üldkoosolek

3.1 .1. Allüksuse kõrgeim organ on üldkoosolek, mis määrab tegevussuunad ning delegeerib nende täitmise eestseisusele.

3.1.2. Üldkoosolekud toimuvad vähemalt üks kord aastas ja selle toimumise ajast ning kohast tuleb liikmeid ja Eesti Kennelliidu juhatust informeerida kirjalikult või vastavasisulise teatega EKL-i veebilehel vähemalt 14 päeva enne koosoleku toimumist.

3.1.3. Üldkoosoleku kutsub kokku allüksuse esimees, kui selle poolt hääletab enamus eestseisuse koosolekul osalevatest eestseisuse liikmetest; EKL juhatuse või EKL nõukogu otsusest lähtudes; vähemalt kahe eestseisuse liikme või 10% allüksuse liikmete nõudmisel, kui allüksuse esimehele on esitatud vastav avaldus. Üldkoosolek kutsutakse kokku hiljemalt kahe kuu jooksul arvates avalduse laekumisest.

3.1.4. Üldkoosoleku kutses näidatakse alati ära koosoleku planeeritud päevakord.

3.1.5. Üldkoosoleku valmistab ette eestseisus ja kutsub kokku allüksuse esimees, tema puudumisel eestseisuse ealiselt kõige vanem liige.

3.1.6. Üldkoosolek on otsustuspädev sõltumata esindatud häälte arvust.

3.1.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab enamus koosolekust osalevatest liikmetest või nende esindajatest.

3.1.8. Allüksuse üldkoosoleku ainupädevuses on:

3.1.8.1. Põhimääruse vastuvõtmine, täiendamine ja parandamine. Põhimäärust puudutavad otsused loetakse vastuvõetuks, kui nende poolt on vähemalt 2/3 kohalviibivatest häältest.

3.1.8.2. Allüksuse eelmise tegevusperioodi aruande arutamine ja kinnitamine ning tegevusele hinnangu andmine.

3.1.8.3. Oma eesmärkide saavutamiseks ülesannete püstitamine.

3.1.8.4. Allüksuse tegevusega seotud EKL normatiivide ja projektide arutelu ja vastu võtmine enne saatmist EKL Nõukogule kinnitamiseks.

3.2. Eestseisus.

3.2.1. Allüksuse eestseisus koosneb 3-9 liikmest, sealhulgas ka esimees.

3.2.2. Allüksuse esimees valitakse  vastava allüksuse üldkoosolekul EKL liikmete poolt esitatud kandidaatide seast. Esitatavad kandidaadid peavad olema vastava allüksuse liikmed. Allüksuse esimees kinnitatakse EKL juhatuses.

3.2.3.  Eestseisuse ülejäänud liikmete valimine määratletakse allüksuse põhimääruses.

3.2.4. Allüksuse esimehe ja eestseisuse volitused kehtivad  2-3 aastat  vastavalt allüksuse põhimääruses määratule. EKL juhatus võib allüksuse esimehe koos eestseisusega tagandada varem.

3.2.5. Eestseisus täidab üldkoosoleku poolt püstitatud ülesandeid üldkoosolekute vahelisel perioodil.

3.2.6. Eestseisuse koosoleku kutsub kokku allüksuse  üldkoosolekute vaheaegadel vastavalt vajadusele eestseisuse esimees.

3.2.7. Allüksuse eestseisuse koosoleku kutsub kokku allüksuse esimees, kui seda nõuavad vähemalt 2 eestseisuse liiget, EKL-i juhatus või nõukogu. Selliselt kokku kutsutud allüksuse eestseisuse koosolek toimub hiljemalt ühe kuu jooksul vastava avalduse esitamisest.

3.2.8. EKL allüksuse esimees informeerib eestseisuse liikmeid koosoleku toimumise ajast, kohast ja päevakorrast ning edastab neile koosoleku materjalid vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist.

3.2.9. Eestseisuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osalevad vähemalt pooled liikmed. Kvoorumi puudumisel kutsutakse uus koosolek kokku 7 päeva jooksul. Kui ka järgneval koosolekul puudub kvoorum, on allüksuse esimehel kohustus informeerida EKL Juhatust ja Nõukogu allüksuse eestseisuse probleemidest ning EKL Nõukogul on õigus valida uus allüksuse esimees ja kinnitada uus eestseisus.

3.2.10. Eestseisus võtab otsuseid vastu kohalviibijate häälteenamusega.

3.2.11. Eestseisus võib mõne küsimuse arutelu kuulutada kinniseks.

3.2.12. Eestseisuse pädevusse kuulub:

3.2.12.1. Allüksuse liikmete huvide esindamine ja kaitsmine.

3.2.12.2. Allüksuse liikmete tegevust ning tegevusvaldkonda puudutavate EKL-i määruste ja normatiivdokumentide koostamine ning esitamine allüksuse koosolekule kinnitamiseks.

3.2.12.3. Allüksuse tegevusega seotud kennelspetsialistide:

– väljaõppe korraldamine

– kennelspetsialistide pädevuste  EKL juhatusele kinnitamiseks andmine

–  pädevuseksamite korraldamine ning pädevuse kehtivuse jälgimine.

– EKL juhatusele ettepanekute tegemine kennelspetsialistide pädevuse uuendamise, muutmise, peatamise ja  lõpetamise osas.

3.2.12.4. Allüksuse eelarve koostamine ja EKL juhatusele esitamine hiljemalt eelneva aasta oktoobrikuu alguseks ning otsustamine EKL Nõukogu poolt kinnitatud eelarveliste vahendite kasutamise üle eelarveaasta jooksul.

3.2.12.5. Vastava valdkonna eksamite, testide  ja võistluskalendri pidamine ning nende kuupäevade kinnitamiseks esitamine EKL juhatusele.

3.2.12.6. Muud EKL nõukogu või juhatuse poolt allüksuse eestseisuse pädevusse antud ülesanded.

3.2.13. Eestseisuse tööd juhib allüksuse esimees.

3.2.14. Eestseisuse koosolekute vahelisel ajal esindab allüksust selle esimees.

3.2.15. EKL büroo osutab allüksusele igakülgset abi tehnilistes küsimustes.

4. Majandustegevus.

4.1. Allüksuse rahalised vahendid moodustavad Eesti Kennelliidu eelarvest eraldatud vahendid ja muud tulud.

4.2. Eelarve jälgimise kohustus lasub allüksuse esimehel ja EKL raamatupidajal.

4.3. Allüksuse majandus-, finants- ja põhikirjalist tegevust kontrollib EKL-i põhikirja punkti 7.1 alusel EKL-i revisjonikomisjon.

Võta meiega ühendust

Ava täisvaade

EKL allüksuste reglement

Kinnitatud EKL nõukogus 27.05.2009
Täiendatud EKL nõukogus 24.08.2011

Kehtib vastuvõtmise hetkest

1. Üldsätted.

1.1. Eesti Kennelliidu  (edaspidi EKL)allüksused moodustatakse EKL põhikirja osa 5 “Allüksused” alusel. Iga allüksus luuakse EKL nõukogu otsuse alusel ning kõik allüksused (edaspidi “allüksus”) järgivad oma töös käesolevat EKL Allüksuste Reglementi. Iga allüksus koostab lisaks oma põhimääruse, mis sätestab kõik käesoleva reglemendiga edasi delegeeritud aspektid, sealhulgas allüksuse eesmärgid ja ülesanded. Allüksuse põhimäärus jõustub peale selle vastuvõtmist allüksuse üldkoosolekul ja kinnitamist EKL nõukogus.

1.2. Allüksus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, FCI normdokumentidest, Eesti Kennelliidu põhikirjast ning EKL nõukogu, juhatuse ja EKL aukohtu otsustest, käesolevast reglemendist ja allüksuse põhimäärusest.

1.3. Allüksused tegutsevad tähtajatult, kui nende loomisel ei ole määratud teisti.

2. Liikmete õigused ja kohustused.

2.1. Allüksuse liikmeks saamise kord sätestatakse allüksuse põhimääruses.

2.2. Igal allüksuse liikmel on õigus osaleda hääleõigusega vastava allüksuse üldkoosolekul või kirjalikult delegeerida oma hääl teisele sama allüksuse liikmele.

2.3. Allüksuse liikmel on kohustus täita EKL põhikirja, EKL Nõukogu, EKL Aukohtu ja juhatuse otsuseid, FCI eeskirju ning allüksuse eestseisuse ja üldkoosoleku poolt vastu võetud otsuseid.

2.4. Allüksuse liikmel on õigus esitada allüksuse eestseisusele, üldkoosolekule või EKL juhatusele ettepanekuid allüksuse töö paremaks korraldamiseks.

2.5. Allüksuse liikmel on õigus igal ajal allüksusest välja astuda esitades vastava avalduse allüksuse eestseisusele.

2.6. Allüksuse liikmel on õigus kandideerida eestseisuse esimeheks ja eestseisusesse.

3. Juhtimine.

3.1. Üldkoosolek

3.1 .1. Allüksuse kõrgeim organ on üldkoosolek, mis määrab tegevussuunad ning delegeerib nende täitmise eestseisusele.

3.1.2. Üldkoosolekud toimuvad vähemalt üks kord aastas ja selle toimumise ajast ning kohast tuleb liikmeid ja Eesti Kennelliidu juhatust informeerida kirjalikult või vastavasisulise teatega EKL-i veebilehel vähemalt 14 päeva enne koosoleku toimumist.

3.1.3. Üldkoosoleku kutsub kokku allüksuse esimees, kui selle poolt hääletab enamus eestseisuse koosolekul osalevatest eestseisuse liikmetest; EKL juhatuse või EKL nõukogu otsusest lähtudes; vähemalt kahe eestseisuse liikme või 10% allüksuse liikmete nõudmisel, kui allüksuse esimehele on esitatud vastav avaldus. Üldkoosolek kutsutakse kokku hiljemalt kahe kuu jooksul arvates avalduse laekumisest.

3.1.4. Üldkoosoleku kutses näidatakse alati ära koosoleku planeeritud päevakord.

3.1.5. Üldkoosoleku valmistab ette eestseisus ja kutsub kokku allüksuse esimees, tema puudumisel eestseisuse ealiselt kõige vanem liige.

3.1.6. Üldkoosolek on otsustuspädev sõltumata esindatud häälte arvust.

3.1.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab enamus koosolekust osalevatest liikmetest või nende esindajatest.

3.1.8. Allüksuse üldkoosoleku ainupädevuses on:

3.1.8.1. Põhimääruse vastuvõtmine, täiendamine ja parandamine. Põhimäärust puudutavad otsused loetakse vastuvõetuks, kui nende poolt on vähemalt 2/3 kohalviibivatest häältest.

3.1.8.2. Allüksuse eelmise tegevusperioodi aruande arutamine ja kinnitamine ning tegevusele hinnangu andmine.

3.1.8.3. Oma eesmärkide saavutamiseks ülesannete püstitamine.

3.1.8.4. Allüksuse tegevusega seotud EKL normatiivide ja projektide arutelu ja vastu võtmine enne saatmist EKL Nõukogule kinnitamiseks.

3.2. Eestseisus.

3.2.1. Allüksuse eestseisus koosneb 3-9 liikmest, sealhulgas ka esimees.

3.2.2. Allüksuse esimees valitakse  vastava allüksuse üldkoosolekul EKL liikmete poolt esitatud kandidaatide seast. Esitatavad kandidaadid peavad olema vastava allüksuse liikmed. Allüksuse esimees kinnitatakse EKL juhatuses.

3.2.3.  Eestseisuse ülejäänud liikmete valimine määratletakse allüksuse põhimääruses.

3.2.4. Allüksuse esimehe ja eestseisuse volitused kehtivad  2-3 aastat  vastavalt allüksuse põhimääruses määratule. EKL juhatus võib allüksuse esimehe koos eestseisusega tagandada varem.

3.2.5. Eestseisus täidab üldkoosoleku poolt püstitatud ülesandeid üldkoosolekute vahelisel perioodil.

3.2.6. Eestseisuse koosoleku kutsub kokku allüksuse  üldkoosolekute vaheaegadel vastavalt vajadusele eestseisuse esimees.

3.2.7. Allüksuse eestseisuse koosoleku kutsub kokku allüksuse esimees, kui seda nõuavad vähemalt 2 eestseisuse liiget, EKL-i juhatus või nõukogu. Selliselt kokku kutsutud allüksuse eestseisuse koosolek toimub hiljemalt ühe kuu jooksul vastava avalduse esitamisest.

3.2.8. EKL allüksuse esimees informeerib eestseisuse liikmeid koosoleku toimumise ajast, kohast ja päevakorrast ning edastab neile koosoleku materjalid vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist.

3.2.9. Eestseisuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osalevad vähemalt pooled liikmed. Kvoorumi puudumisel kutsutakse uus koosolek kokku 7 päeva jooksul. Kui ka järgneval koosolekul puudub kvoorum, on allüksuse esimehel kohustus informeerida EKL Juhatust ja Nõukogu allüksuse eestseisuse probleemidest ning EKL Nõukogul on õigus valida uus allüksuse esimees ja kinnitada uus eestseisus.

3.2.10. Eestseisus võtab otsuseid vastu kohalviibijate häälteenamusega.

3.2.11. Eestseisus võib mõne küsimuse arutelu kuulutada kinniseks.

3.2.12. Eestseisuse pädevusse kuulub:

3.2.12.1. Allüksuse liikmete huvide esindamine ja kaitsmine.

3.2.12.2. Allüksuse liikmete tegevust ning tegevusvaldkonda puudutavate EKL-i määruste ja normatiivdokumentide koostamine ning esitamine allüksuse koosolekule kinnitamiseks.

3.2.12.3. Allüksuse tegevusega seotud kennelspetsialistide:

– väljaõppe korraldamine

– kennelspetsialistide pädevuste  EKL juhatusele kinnitamiseks andmine

–  pädevuseksamite korraldamine ning pädevuse kehtivuse jälgimine.

– EKL juhatusele ettepanekute tegemine kennelspetsialistide pädevuse uuendamise, muutmise, peatamise ja  lõpetamise osas.

3.2.12.4. Allüksuse eelarve koostamine ja EKL juhatusele esitamine hiljemalt eelneva aasta oktoobrikuu alguseks ning otsustamine EKL Nõukogu poolt kinnitatud eelarveliste vahendite kasutamise üle eelarveaasta jooksul.

3.2.12.5. Vastava valdkonna eksamite, testide  ja võistluskalendri pidamine ning nende kuupäevade kinnitamiseks esitamine EKL juhatusele.

3.2.12.6. Muud EKL nõukogu või juhatuse poolt allüksuse eestseisuse pädevusse antud ülesanded.

3.2.13. Eestseisuse tööd juhib allüksuse esimees.

3.2.14. Eestseisuse koosolekute vahelisel ajal esindab allüksust selle esimees.

3.2.15. EKL büroo osutab allüksusele igakülgset abi tehnilistes küsimustes.

4. Majandustegevus.

4.1. Allüksuse rahalised vahendid moodustavad Eesti Kennelliidu eelarvest eraldatud vahendid ja muud tulud.

4.2. Eelarve jälgimise kohustus lasub allüksuse esimehel ja EKL raamatupidajal.

4.3. Allüksuse majandus-, finants- ja põhikirjalist tegevust kontrollib EKL-i põhikirja punkti 7.1 alusel EKL-i revisjonikomisjon.