Üldkoosolek

Päevakord

Protokollid

EKL korraline üldkoosolek toimus 15.10.2020.
Vastavalt EKL valimiste reglemendile loetakse volinike ja revisjonikomisjoni valimistulemused lõplikuks häältelugemiskomisjoni protokolli avaldamisega EKL koduleheküljel või pärast protestide lahendamist. Kuna üldkoosoleku osas on laekunud proteste, siis ei saa valimistulemusi hetkel lugeda lõplikeks.
Vastavalt EKL valimiste reglemendile esitatakse volinike ja revisjonikomisjoni liikmete valimisega seotud protest üldkoosolekule. Erakorralise üldkoosoleku saab laekunud protestide alusel kokku kutsuda EKL juhatus.


TEADE ERAKORRALISE KOOSOLEKU ÄRAJÄÄMISE KOHTA                                              18.02.2021

MTÜ Eesti Kennelliit (registrikood 80085275, aadress Alajaama 8, 11314 Tallinn) (edaspidi EKL) juhatus teatab käesolevaga, et varasemalt kokku kutsutud EKL liikmete erakorraline üldkoosolek pühapäeval, 28.02.2021 jääb ära.

Koosoleku ära jätmisel võttis juhatus arvesse koroonaviiruse leviku olukorda ja EKL lepingulise partneri juriidilist hinnangut 15.10.2020 üldkoosolekule ja sellele järgnenule ning eelmise juhatuse tegevusele/tegevusetusele antud situatsioonis. Praeguse juhatuse andmetel omas eelmine juhatus sama juriidilise partneri sama seisukohta, millele praegune juhatus tugineb.

Ühtlasi selgitab juhatus, et 15.10.2020. a läbiviidud liikmete üldkoosolekul valiti EKL-i uued volinikud ja revisjonikomisjon. Vaatamata hääletuse läbiviimisega seoses esitatud protestidele ükski EKL-i ega selle juhtorgani liige 15.10.2020. a üldkoosoleku otsuseid hagimenetluse korras (tähtaegselt) ei vaidlustanud. Seega on vastavad otsused EKL-le siduvad ning 15.10.2020. a valitud volinike ja revisjonikomisjoni liikmete volitused kehtivad.

09.02.2021. a toimunud uute volinike koosolekul kutsuti tagasi EKL-i juhatuse liikmed Alvar Ristikivi, Erik Samel, Raili Suits, Ingrid Pakats, Valdis Podžuks, Piret Reinsalu, ja Katrin Raie ning valiti uus juhatus koosseisus Marion-Silvia Diener, Kersti Paju, Ulvi Koov, Karme Reiljan, Marika Proover, Ulvi Männama ja Aili Pärtel-Beljajev.

EKL-i uus juhatus ei pea vajalikuks varasema juhatuse poolt kokku kutsutud erakorralise üldkoosoleku läbiviimist 28.02.2021. a ning on otsustanud vastava koosoleku tühistada. Üldkoosoleku läbiviimine ei ole kasvava koroonaviiruse leviku tingimustes vastutustundlik, samuti oleks juhatusel pea võimatu tagada kõigi osavõtjate tervise kaitse. Varasema juhatuse poolt kinnitatud erakorralise üldkoosoleku päevakorras olnud küsimused ei ole uue juhatuse hinnangul pakilist laadi. Revisjonikomisjoni ja volinike volitused kehtivad ning uute valimiste järele puudub sisuline vajadus. Isikuvalimiste reglemendi uuendamine on võimalik otsustada järgmistel koosolekutel. 15.10.2020. a liikmete üldkoosolekul vastuvõetud otsused on EKL-ile siduvad ning otsuste kehtivust ei ole eelkirjeldatud põhjustel võimalik protestide lahendamise kaudu mõjutada.

Arvestades eelöeldut ei toimu pühapäeval 28.02.2021. a EKL-i liikmete erakorralist üldkoosolekut.

Lugupidamisega

EKL-i juhatus


 

2020 korralise üldkoosoleku materjalid:

2020 korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

2020 korralise üldkoosoleku korralduslik info – sh volikiri, kandidaadi tõstatamise avaldus, kandideerimisnõusolek

2020 korralisele üldkoosolekule esitatud kandidaadid


Vastavalt EKL põhikirjale, toimub üldkoosolek vähemalt iga 36 kuu järgi. Olles EKL-i kõrgeim juhtorgan, määrab EKL üldkoosolek EKL-i tegevussuunad ning delegeerib nende täitmise EKL-i juhatusele. Üldkoosolekul saavad osaleda vaid EKL liikmed, kellele edastatakse kutse üldjuhul 3 nädalat enne toimumist ajakirja „Koer“ vahendusel või lihtkirjana. Üldkoosolek valib 25-49 volinikku ning revisjonikomisjoni üldkoosolekule järgnevaks 36 kuuks.


EKL üldkoosolekute protokollid on nähtavad aadressil : https://online.kennelliit.ee